Produkt dnia
Dywan wełniany 2521-pc-1 OMEGA
Dywan wełniany 2521-pc-1 OMEGA

1 550,00 zł

Cena regularna: 2 215,00 zł

Najniższa cena: 2 215,00 zł
szt.
Dywan wełniany BALI RUBIN 2529-pc-5 OMEGA 200x300
Dywan wełniany BALI RUBIN 2529-pc-5 OMEGA 200x300

1 550,00 zł

Cena regularna: 2 215,00 zł

Najniższa cena: 2 215,00 zł
szt.
Dywan wełniany ARIES 2300 -dd-9-koniak OMEGA 135x200
Dywan wełniany ARIES 2300 -dd-9-koniak OMEGA 135x200

790,00 zł

Cena regularna: 995,00 zł

Najniższa cena: 995,00 zł
szt.
Dywan wełniany Antik (225x610) 2330-dd-2 OMEGA
Dywan wełniany Antik (225x610) 2330-dd-2 OMEGA

3 800,00 zł

Cena regularna: 5 065,00 zł

Najniższa cena: 5 065,00 zł
szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.outlet.dywilan.pl

 

1.Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Sprzedawca – Dywilan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 725 14 86 179 oraz numerze REGON: 471550997 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884694; Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 2.375.000 PLN; adres poczty elektronicznej: sklep@dywilan.pl; numer telefonu kontaktowego: 42 649 28 16

1.2 Klient – osoba fizyczna; osoba prawna; jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, która korzysta ze Sklepu Internetowego, dokonuje zakupów za jego pośrednictwem i zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

1.3 Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.outlet.dywilan.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

1.4 Produkt – wyroby oferowane w Sklepie Internetowym;

1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

1.7 Regulamin – niniejszy Regulamin, określający min. zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady realizacji tych umów, prawa
i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego
i prawa do odstąpienia od umowy. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1 Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową polegającą na sprzedaży dywanów i chodników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga posługiwania się przez Klienta komputerem, laptopem lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do internetu, które spełnia następujące wymagania techniczne:

- Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików

Cookies lub

- Firefox w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików Cookies lub

- Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa JavaScript i plików

Cookies lub

- Opera w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies lub

- Safari w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies lub

- Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 z włączoną obsługą JavaScript i plików Cookies

 

2.3 Umowy w Sklepie Internetowym mogą zawierać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadają zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.4 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

2.4 W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).

2.5 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.outlet.dywilan.pl.

2.6 Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

2.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

2.7.1 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

2.7.2 korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

2.7.3 korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Zawarcie umowy

3.1 Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz zawierają wszelkie składniki ceny
z wyłączeniem kosztów przesyłki, które są podawane przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu oraz przesyłane w trakcie składania

Zamówienia.

3.2 Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.3 Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:

 - za pomocą strony internetowej www.outlet.dywilan.pl poprzez wybranie Produktu, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu wraz z polityką prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 1. poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: sklep@dywilan.pl
 2. telefonicznie pod numerami telefonów 42 649 28 16 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-14.00

3.4 Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. Wykonanie Umowy

4.1 Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

4.1.1 przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.

4.1.2 zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk firmy kurierskiej w chwili odbioru produktu lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.

4.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta Produkt za pomocą firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych.

4.3 O głównych cechach Produktu, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszego Regulaminu.

4.4 Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktu bez wad. W przypadku zakupienia Produktu w II gatunku wskazana musi być wada Produktu.

 

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji

5.1 Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie

stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego otrzymania.

5.2 Reklamacja może zostać złożona przez klienta w następujący sposób:

5.2.1 w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Dywilan Sp. z o.o. Dział Handlowy, 93-231 Łódź,
ul. Lodowa 99 c

5.2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dywilan.pl

5.3 Reklamacja powinna zawierać:

- dane Klienta,

- dane przedmiotu reklamacji,

- datę wydania Produktu,

- rodzaj i datę wystąpienia wady Produktu,

- propozycję rozpatrzenia reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem

5.4 Sprzedawca ustosunkuje się w sprawie reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca wskaże, czy uznaje reklamację

oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania

reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5.5 Jeżeli Sprzedawca nie odpowie na reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych uważa się, że żądanie zostało uznane za zasadne.

5.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt do Sprzedawcy pod adres: Dywilan Sp. z o.o. Salon Firmowy 93-231 Łódź, ul. Lodowa 99 c.
W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca,
w innym przypadku koszt leży po stronie Klienta. Jeżeli dostarczenie Produktu byłoby utrudnione Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu użytkowania.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

6.1 Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy

zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Klient będący konsumentem powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie Produktu złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

6.2.1 w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Dywilan Sp. z o.o. Dział Handlowy, 93-231 Łódź,
ul. Lodowa 99 c.

6.2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

6.3 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego

załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu

wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.7 Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Dywilan Sp. z o.o. Salon Firmowy, 93-231 Łódź, ul. Lodowa 99 c niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

 1. Ochrona danych osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych Klienta jest Dywilan Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 725 14 86 179 oraz numerze REGON: 471550997 wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000884694; Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 2.375.000 PLN.

7.2 Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wykonania umowy łączącej Klienta i Administratora oraz w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 • Odbiorcą danych osobowych Klienta mogą być:
 1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 2. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
 3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
 4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 5. Organy uprawnione do otrzymania danych osobowych Klienta na podstawie przepisów prawa;
 6. Kontrahenci Administratora.
 • Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez  6 lat od dnia zakończenia łączącej nas umowy, a więc przez okres ewentualnych roszczeń wynikających z łączącej nas umowy.
 • Klienta posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonaniem umowy;
 • Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).

7.11 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz tzw. plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego Outlet Dywilan Sp. z o.o. i jest powszechnie dostępny na stronie www.outlet.dywilan.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

8.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.

8.3 Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

8.4 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 t.j. z późn.zm.);.

8.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów.

Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

8.6 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.7 Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl